Download mẫu biểu

1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau tai nạn
Mẫu số C70a-HD
9/21/2009 9:00:58 AM
Download »
2. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản
Mẫu số 69a - HD
9/21/2009 8:56:16 AM
Download »
3. Danh sách người lao động đề nghị hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau
Mẫu số 68a - HD
9/21/2009 8:54:41 AM
Download »
4. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản
Mẫu số 67a - HD
9/21/2009 8:52:57 AM
Download »
5. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau
Mẫu số 66a - HD
9/21/2009 8:52:18 AM
Download »
Sự kiện
Trợ giúp
Thông tin hữu ích